Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego marki CLEANT jest firma EKES CORP. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sukienniczej 9 w Elblągu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000675746; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o kapitale zakładowym w wysokości: 99 000.00 zł.; o numerze NIP 5783124777 oraz numerze REGON 281571822, zwana dalej „EKES CORP.”. Sklep internetowy marki CLEANT znajduje się pod adresem www.cleant.it i będzie zwany dalej „Sklepem internetowym marki CLEANT”.

Korzystanie ze stron Sklepu internetowego marki CLEANT przez klienta zakłada akceptację niniejszego Regulaminu.

Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego marki CLEANT

Jedyną dopuszczalną formą korzystania ze Sklepu internetowego marki CLEANT jest wejście na stronę internetową www.cleant.it za pomocą urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (w przypadku komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X zaleca się przeglądarkę Apple Safari w wersji 7 lub wyższej, w przypadku komputera pracującego pod kontrolą innego systemu operacyjnego, zaleca się przeglądarkę google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji ostatniej udostępnionej do pobrania na stronach producenta).

Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

Wyrażenie woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a EKES CORP. za pośrenictwem Sklepu internetowego marki CLEANT zakłada akceptację niniejszego regulaminu.

Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy znajdują zastosowanie polskie przepisy prawne.

Klient dodaje do koszyka towary, których zakupem jest zainteresowany. W tym celu wybiera produkt spośród produktów dostępnych w Sklepie internetowym marki CLEANT, wybiera rozmiar i dodaje towar do koszyka. Po wybraniu wszystkich produktów, których zakupem zainteresowany jest klient, klika on przycisk z ceną sumaryczną pod polem podsumowania zawartości koszyka. Klient zostaje przeniesiony do pełnego widoku zawartości koszyka, gdzie klika przycisk „DALEJ >>”, by przejść do formularza zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia, lub zalogowaniu się do swojego konta w przypadku klientów, którzy posiadają takowe konto w Sklepie internetowym marki CLEANT, klient klika przycisk „Kup”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz rodzi obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności na stronie partnera obsługującego płatności - procesora płatności PayU, Tpay lub PayPal. Po dokonaniu płatności Sklep internetowy marki CLEANT przesyła do Klienta wiadomość email – potwierdzenie zamówienia - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, potwierdzając ostateczną cenę wraz z kosztami przesyłki.

W przypadku niedokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zakupu klient kontaktuje się ze Sklepem internetowym marki CLEANT w celu ustalenia innej formy płatności. Jeśli płatność nie została zrealizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Sklep internetowy marki CLEANT ma prawo do automatycznego anulowania zamowienia bez konieczności poinformowania o tym fakcie klienta.

W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta Sklep internetowy marki CLEANT informuje Klienta e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy. W takiej sytuacji Klient może zdecydować o rezygnacji z zakupu i otrzymaniu pełnego zwrotu poniesionych kosztow, bądź o oczekiwaniu na moment ponownej dostępności towaru w Sklepie internetowym marki CLEANT i wysyłkę w najbliższym możliwym terminie.

Zamówiony towar jest wysyłany wraz z dowodem zakupu. W momencie dostarczenia przesyłki Klient otwiera opakowanie sprawdzając czy przesłany mu towar jest zgodny z zamówieniem dokonanym w Sklepie internetowym marki CLEANT.

Sklep internetowy marki CLEANT zobowiązuje się do dostarczenia klientowi zamówionego towaru bez wad.

W przypadku stwierdzenia przez klienta wady fabrycznej dostarczonego towaru, klient ma prawo odesłać wadliwy towar do Sklepu internetowego marki CLEANT w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim poinformowaniu o tym Sklepu internetowego marki CLEANT e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie. Koszty przesyłki odsyłanego wadliwego towaru pokrywa właściciel Sklepu internetowego marki CLEANT - EKES CORP.

Ceny

Ceny przedstawione w Sklepie internetowym marki CLEANT nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta przezentowana w Sklepie internetowym marki CLEANT stanowią ogłoszenie i informację o produktach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego marki CLEANT oraz zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Przedstawione na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto) oraz wliczoną cenę usługi dostarczenia towaru przez zewnętrzną firmę kurierską bądź Pocztę Polską. Cena ostateczna wraz z kosztami dostarczenia towaru podawana jest przed dokonaniem płatności oraz po jej dokonaniu, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Dostawa i obsługa zamówienia

Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę kurierską bądź za pośrednictwem usługi kurierskiej Poczty Polskiej. W momencie dostarczenia przesyłki klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku niezgodności z zamówieniem należy klient ma obowiązek sporządzić z kurierem odpowiedni protokół. Sklep internetowy marki CLEANT nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu. Za takie szkody odpowiada firma dostarczająca przesyłkę i jedyną formą dochodzenia przez klienta roszczeń w takim przypadku jest sporządzenie i podpisanie protokołu szkody w obecności kuriera w momencie dostarczenia przesyłki oraz poinformowanie o tym fakcie Sklepu internetowego marki CLEANT e-mailem na adres hug@cleant.it, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie.

Zamówiony towar dostarczany jest do klienta w ciągu od 1 do 7 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może wydłużyć się na okres ponad 30 dni. W przypadku niemożności zrealizowania przez Sklep internetowy marki CLEANT zamówienia w terminie do 7 dni, klient jest o tym informowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie i ma w tym przypadku prawo do rezygnacji z umowy kupna — sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.

W sytuacji wyjątkowej, jak wyczerpanie stanów magazynowych realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub odpowiednio przedłuży się termin jego realizacji, w tym na okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiednie informacje będą przekazywane klientowi przez Sklep internetowy marki CLEANT e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie. W przypadku braku woli oczekiwania na towar klient ma prawo do rezygnacji z umowy kupna — sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.

W sytuacji wyjątkowej, jak wyczerpanie stanów magazynowych Klienci mają możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta zamówienie jest anulowane. Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, następuje jest jej zwrot Klientowi.

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

Umowy kupna — sprzedaży zawierane na odległość umożliwiają konsumentowi (o ile jest osobą fizyczną nabywającą rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) odstąpienie od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyn, ze zwrotem zamówionego towaru w stanie nienaruszonym. Sprzedający poprzez internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości. Pisemne oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn należy złożyć/wysłać do siedziby EKES CORP. w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia odbioru towaru. W przypadku dostarczenia oświadczenia po upływie 30 dni nie jest możliwe odstąpienie od umowy bez podania przyczyny z wyjątkiem uznania zwrotu towaru na postawie dobrej woli Sklepu internetowego marki CLEANT.

Towar musi być odesłany na adres: EKES CORP. Sp. z o. o., ul. Sukiennicza 9, 82-300 Elbląg . Koszt przesyłki pokrywa Klient. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, niezniszczony, w stanie kompletnym. Jedynym dopuszczalnym użyciem zamówionego towaru jest sprawdzenie przez Klienta czy zakupiony towar odpowiada zamówieniu.

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon) oraz dokładne dane nabywcy z adresem, adresem e-mail oraz numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze. Zwrot gotówki na wskazane konto bankowe nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli wynik weryfikacji towaru jest negatywny (towar jest używany, prany, zniszczony, niekompletny, bądź w inny sposób nie wyczerpuje definicji towaru nieużywanego) Sklep internetowy marki CLEANT sporządzi odpowiednią informację w formie pisemnej, która zostanie odesłana do klienta wraz z negatywnie zweryfikowanym towarem.

O pozytywnej weryfikacji towaru, a co za tym idzie przyjęciu towaru do zwrotu i skutecznemu rozwiązaniu umowy kupna — sprzedaży, klient zostanie poinformowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie.

Reklamacje

Klienci uprawnieni są do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient po otrzymaniu zamówienia stwierdzi w nim wadę powinien dokonać jej zgłoszenia w mailu wysłanym na adres hug@cleant.it bądź w wiadomości tekstowej (umieszczając w wiadomości swoje imię i nazwisko, datę zamówienia, dokładny opis wady oraz dołączając zdjęcie produktu przedstawiające wadę).

Dokonanie zgłoszenia wady może mieć również formę pisemną i zostać przesłane pocztą. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sklep internetowy marki CLEANT wymieniony nieodpłatnie i z pokryciem kosztów przesyłki przez Sklep internetowy marki CLEANT na taki sam bądź podobny towar spośród towarów dostępnych w sklepie. Jeśli wymiana narażałaby kupującego na znaczne, uzasadnione niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny (rabatu) bądź może on odstąpić od umowy kupna - sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy w trybie reklamacji jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Reklamacje opierające się na różnicy pomiędzy wyglądem towaru zamówionego a towaru otrzymanego, wynikające z ustawienia parametrów monitora bądź wadliwego działania monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

Ochrona danych osobowych klientów

By dokonać zakupów w Sklepie internetowym marki CLEANT wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania transakcji oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez EKES CORP. oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu sklepu. Dane osobowe niezbędne go dokonywania transakcji to: imię/imiona i nazwisko/nazwiska Klienta, adres, pod który ma zostać zrealizowana dostawa towaru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta. Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Klienta przed dokonaniem zakupu w Sklepie internetowym marki CLEANT jest dobrowolne. Z uwagi na brak możliwości realizacji umowy kupna - sprzedaży oraz dostawy towarów bez dokonania tej czynności, w przypadku odmowy podania którychkolwiek z wyżej wymienionych danych, Klient nie będzie mógł dokonać zakupów z Sklepie internetowym marki CLEANT.

Klient w momencie przekazywania swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Sklepu internetowego marki CLEANT. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane niezbędne do dokonania płatności podane przez Klienta przetwarzane są przez PayU S.A., Krajowy Integrator Płatności S.A. lub PayPal Inc. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. Sklep internetowy marki CLEANT nie ma dostępu do tych danych. Dane przekazywane przez Klientów przed dokonaniem zakupu, przechowywane są na serwerach firmy hostingowej niezależnej od Sklepu internetowego marki CLEANT, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024). Sklep internetowy marki CLEANT nie jest odpowiedzialny za ujawnienie bądź inne nieautoryzowane wykorzystanie danych zgromadzonych na serwerach firmy hostingowej wynikające z winy firmy hostingowej.

Dane Klientów mogą być wykorzystywane przez EKES CORP. zarówno w celu realizacji zamówień, jak i do wewnętrznych celów EKES Corp. dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i obsługi Klientów Sklepu internetowego marki CLEANT, w tym w celach podatkowych.

Klientom Sklepu internetowego marki CLEANT przysługuje prawo przeglądania swoich danych, poprawiania ich oraz zmieniania ich. Klientom sklepu internetowego nie są dostarczane na adresy e-mail żadne treści o charakterze bezprawnym.

Treść zamówienia, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane na serwerach firmy hostingowej w formie elektronicznej i zabezpieczone przed dostępem.

Prawa autorskie

Zawierając umowę z EKES CORP. w trybie opisanym w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, których właścicielem jest EKES CORP. oraz autorskich praw majątkowych innych osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Wszelkie działania Klienta mające na celu lub mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Sklepu internetowego marki CLEANT będą skutkowały zawieszeniem bądź usunięciem konta Klienta oraz zablokowaniem dostępu na postawie adresu IP bądź innej. Niezależnie Sklep internetowy marki CLEANT podejmie także wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie wyrządzonej przez Klienta, poniesionej przez Sklep szkody.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy marki CLEANT zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji Sklepu w dowolnym momencie bez uzasadnienia przyczyny. O nowym regulaminie klienci będą powiadamiani podczas składania pierwszego zamówienia przypadającego na czas obowiązywania nowego regulaminu. W przypadku nowego regulaminu klient może bądź zaakceptować regulamin w nowym brzmieniu, bądź go nie zaakceptować. Brak akceptacji nowego regulamin będzie skutkował niemożliwością realizacji zamówienia. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego marki CLEANT.

Jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatnio dokonanego zakupu nastąpiła zmiana regulaminu Sklepu internetowego marki CLEANT, Klient dokonując zakupu akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

Oświadczenie dobrej woli CLEANT

EKES CORP. oświadcza, że wszystkie wątpliwości będą zawsze rozpatrywane na korzyść klienta. Nie robimy żadnych problemów przy zwrocie zamówionego towaru w ciągu 30 dni, jak również nie wysyłamy informacji handlowo-marketingowych ludziom, którzy wyraźnie o to nas nie poprosili. Chcemy dostarczać najwyższej klasy produkty, które przyjemnie jest zarówno nosić, jak i je kupować. W przypadku pytań o cokolwiek - prosimy o kontakt.

Mateusz Ekes

Marek Ekes

Maksymilian Ekes